Tâm huyết

Tour được thiết kế bằng trái tim của những con người dành hết tâm trí cho vùng đất Hà Giang

Chữ tín

100% hướng dẫn viên bản địa làm việc trách nhiệm và tâm huyết

VĂN HÓA

Am hiểu tường tận bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao

Cộng đồng

Đề cao ý thức trách nhiệm
cộng đồng

Ha Giang Tour : Cruise on Nho Que River – Hiking Dong Van Plateau

Thời gian: 4 Days 3 Nights

Phương tiện: Tour Car or Motobike

Book Tour

Liên hệ với Hà Giang Trẻ